Beleidsplan

Stichting Groev heeft als doel het organiseren van muziekonderwijs en muzikale activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking teneinde het bevorderen van de eigenwaarde, het welzijn, de sociale vaardigheden en de inclusie van de deelnemers.

Op deze pagina beschrijven wij in grote lijnen het beleidsplan voor 2020-2021.

Het hebben van een verstandelijke beperking kan er voor zorgen dat het deelnemen aan activiteiten, die heel normaal lijken, niet mogelijk is. Stichting Groev gelooft dat muziek een krachtig middel is om maatschappelijke betrokkenheid te realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar muziek kan meer betekenen dan een moment in de week deelnemen aan een activiteit buitenshuis. Samen met anderen musiceren biedt namelijk de kans om succeservaringen op te doen en daarmee te werken aan eigenwaarde. En ook samenwerken, presentatievaardigheden en sociale vaardigheden worden versterkt in het proces van samen muziek leren spelen. Dit zijn waardevolle vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid in wonen en werken. 

Stichting Groev biedt muziek op een didactisch passende wijze aan zodat er naast maatschappelijke doelen, ook muzikale doelen te behalen zijn. Op deze manier wil Stichting Groev waardevolle vrijetijdsbesteding bieden. 

Het startpunt
Stichting Groev is opgericht op 16 september 2020 en werkt momenteel aan het ontwikkelen van de verschillende activiteiten Groev Birds & Groev Boogie Band. Daarnaast biedt Stichting Groev een Workshoppakket voor scholen en zorginstellingen en werkt Stichting Groev samen met Stichting BONT in het organiseren van de wekelijkse Muziek Club op dinsdagmiddag. 

De wereldwijde zorgen rond COVID-19 hebben invloed op de dagelijkse werkzaamheden van Stichting Groev. Alle activiteiten van Stichting Groev worden volgens de voorschriften van het RIVM en de adviezen van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vormgegeven. Wanneer de landelijke maatregelen worden aangescherpt en er geen fysieke activiteiten mogelijk zijn, streeft Stichting Groev ernaar online activiteiten te organiseren om het thuis zijn van de deelnemers leerzaam, aangenaam en leuk te maken. 

Visie & Missie

Visie
Stichting Groev vindt dat muziek voor iedereen is. Iedereen mag muziek luisteren, en iedereen mag muziek maken. Er is geen toffer gevoel dan samen met anderen muziek maken. Dan ben je als muzikant ergens onderdeel van, iets dat groter is dan jijzelf. Je voelt je vrolijk, je voelt je belangrijk en je voelt je trots. Zonder jouw bijdrage had deze muziek niet bestaan. 

Dat gevoel wil Groev voor iedereen mogelijk maken. Door met anderen samen te spelen voel je dat je bijzonder bent en dat je erbij hoort. Voor jongeren met een verstandelijke beperking is dit niet vanzelfsprekend. Door muziek toegankelijk en begrijpelijk te maken voor mensen met een verstandelijke beperking willen wij bijdragen aan het zelfbeeld en de eigenwaarde van de muzikant met een verstandelijke beperking. 

Stichting Groev wil door middel van wekelijkse groepen zorgen dat er verbinding mogelijk is tussen mensen met een verstandelijke beperking en de maatschappij. Het hebben van een verstandelijke beperking zorgt ervoor dat veel dingen niet vanzelfsprekend zijn. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen daarom niet bouwen op één of twee activiteiten, maar hebben meerdere momenten in de week nodig om zich betrokken te voelen en betrokken te blijven in de maatschappij. Lichtend voorbeeld hierin is de groep die net klaar is met de middelbare school maar nog moet wachten op een werk- of woonvoorziening. Wekelijks samen met anderen muziek maken zorgt voor het nodige sociaal contact, maar draagt ook bij aan de vaardigheden die nodig zijn in een werk- of woonsituatie. 

Misie
Stichting Groev wil door samen muziek te maken bijdragen aan het welzijn en de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen wij in de basis door wekelijks in verschillende groepen samen te komen om muziek te leren en muziek te maken. Om deze groepen op een, voor alle betrokkenen (deelnemers, ouders, school & woonvoorziening), prettig en duurzame wijze te organiseren, organiseert Stichting Groev dagdeelvullende programma’s. In deze groepen komen muziekliefhebbers met een verstandelijke beperking samen om met elkaar op te trekken, muziek te maken en met elkaar op stap te gaan. 

Met de structurele groepen wil Stichting Groev graag naar buiten treden door bijvoorbeeld op te treden. Stichting Groev wil talent stimuleren en werken aan positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking. Het kunnen laten zien van talent door middel van een optreden heeft op de deelnemers een bijzonder positieve invloed. 

Doelstelling, strategie & activiteiten

Aan het einde van dit schooljaar (2020-2021) heeft Stichting Groev:

 • Drie structurele groepsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking met elk minstens zes deelnemers. 
 • Door cursussen en certificering relevante kennis omtrent de zorg voor de doelgroep in huis, of binnen handbereik. 
 • Een duidelijke organisatiestructuur met een derde bestuurslid.
 • Goed contact met de verschillende VSO scholen in de regio Rotterdam als schakel tussen Groev en de deelnemers.
 • Goed contact met (zorg)instellingen in de regio om zo samenwerking aan te gaan en kennis te delen alsmede het werven van deelnemers.
 • Meerdere zorginstellingen en scholen die het les/workshopaanbod afnemen. 

Activiteiten
Alle activiteiten van Stichting Groev dragen bij aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sociale en muzikale doelen. De sociale doelen zijn talentontwikkeling, ontwikkelen van eigenwaarde, oefenen van sociale vaardigheden, bijdragen aan zelfstandigheid, meedoen in de maatschappij en het verkrijgen van succeservaringen. De muzikale doelen zijn algemene muzikale vorming, verkrijgen van instrumentale vaardigheden, het kunnen samen musiceren en podiumpresentatie. In iedere activiteit van Stichting Groev wordt er actief aan deze doelen gewerkt. 

Groev Birds
Groev Birds is een naschoolse groepsactiviteit op woensdagmiddag van 13:30 – 17:00 uur. Leerlingen met een verstandelijke beperking in het VSO komen na schooltijd samen in de Groev Studio om muziek te leren maken. De activiteit bestaat naast een muzikaal onderdeel uit alledaagse activiteiten ondernemen zoals lunchen, een spel spelen of een excursie doen.  

Groev Boogie Band
De Groev Boogie Band is een muzikale groepsactiviteit voor mensen met een verstandelijke beperking tussen de 18 en 35 jaar oud op zaterdagmiddag van 13:00 – 17:00 uur. Tijdens de middag wordt de deelnemers uitgebreid de mogelijkheid geboden zich te verdiepen in instrumenten en het samen muziek maken te beoefenen. Met de Groev Boogie Band wil Stichting Groev er actief op uit om op te treden om bij te kunnen dragen aan de talentontplooiing en eigenwaarde van de deelnemers, alsmede positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking. Voor de Groev Boogie Band worden er excursies in een muzikaal thema georganiseerd.

Groev Afterschool Band (werktitel)
De Groev Afterschoolband is een muzikale activiteit die zich richt op uitstroomleerlingen in het VSO. Het doel van deze band is, naast muziek maken, jongvolwassen met een verstandelijke beperking betrokken te houden bij de maatschappij. Met name de periode tussen het doorstromen van school naar een woonvoorziening is voor een jongvolwassene met een verstandelijke beperking een onzekere periode. Het wekelijks deel kunnen nemen aan een vaste activiteit biedt de deelnemers geborgenheid. Het beoefenen van muziek in groepsverband draagt bij aan het verder ontwikkelen van vaardigheden die de deelnemers ook nodig hebben tijdens hun werk of in een (semi) zelfstandige woonsituatie.

De Muziek Club (vanuit Stichting BONT)
De Muziek Club is een bijzondere samenwerking met Stichting Bont. Een vaste groep van zeven jongeren en hun begeleiders komt wekelijks naar de Groev Studio, waar zij een groepsles muziek volgen aan de hand van verschillende thema’s. 

Groev workshops
Stichting Groev heeft een workshopaanbod voor VSO’s en zorginstellingen. Tijdens een workshop staat samen muziek maken centraal. Een workshop wordt op maat gemaakt en eenmalig of als serie afgenomen.

Organisatie

Stichting Groev is opgericht in de zomer van 2020 door de twee vrienden Levi & Thijs. Zij vormen in de voorbereidingsfase samen het bestuur en zijn beiden werkzaam in de stichting als muziekbegeleider & muziekdocent. Het streven is om voor eind 2020 een derde bestuurder aan te stellen in de rol van penningmeester, die zich kan vinden in de missie en visie van Stichting Groev. 

Stichting Groev vindt de kwaliteit van het muziekonderwijs belangrijk en werkt daarom met professionele muziekdocenten. Stichting Groev streeft er naar om in het eerste jaar met drie of vier muziekbegeleiders te werken die wekelijks groepen begeleiden. Om in de opstartfase de verschillende projecten op overzichtelijke wijze te organiseren werken de muziekbegeleiders als Z.Z.P.’er voor Stichting Groev. In de toekomst wil Stichting Groev een eigen personeelsbestand kunnen opbouwen. 

Financien
De activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van Stichting Groev worden gefinancierd vanuit de volgende inkomsten:

 • Persoons Gebonden Budget van de deelnemers
 • Jaarlijkse eigen bijdrage van de deelnemers
 • Fondsen
 • Donaties

Stichting Groev heeft verschillende structurele uitgaven zoals:

 • Personeel (muziekdocenten & begeleiders)
 • Vervoer 
 • Huur lesruimten
 • Uitgaven voor activiteiten zoals boodschappen & uitstapjes
 • Onderhoud aan instrumenten
 • Organisatiekosten

Stichting Groev wil in de toekomst investeren in:

 • Muziek instrumenten
 • Inrichting ten behoeve van de lesruimte
 • Een auto 

Beloningsbeleid
Medewerkers krijgen een marktconform salaris op basis van ervaring voor de uren die zij begeleiden en lesgeven. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor bestuurlijke taken.

Verantwoording
De inkomsten en uitgaven van Stichting Groev worden jaarlijks verantwoord in een financieel jaarverslag, welke wordt gepubliceerd op deze site.

Bestuur
Naam: L. Westra
Geboortedatum en plaats: 21-04-1992, Zwijndrecht
Functie: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd 

Naam: T. Mijnster 
Geboortedatum en plaats: 10-01-89, Dordrecht
Functie: Secretaris, Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)

Onkostenvergoeding bestuur: ja
Ontvangt het bestuur vacatiegeld: nee

Verklaring onkostenvergoeding:
Bestuurders ontvangen een vergoeding voor de kosten die zij redelijkerwijs gemaakt hebben, zoals bedragen die zij voorgeschoten hebben. Kilometers die gemaakt zijn voor activiteiten ten behoeve van de doelstelling van Stichting Groev worden vergoed met €0,19 cent per kilometer. 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.